Oase Aquamax Dry 14000

Cena s DPH: 15 943 Kč
Kusů:
telefonní objednávka +420 773 794 786
Doprava zdarmaSkladem
Dostupnost:skladem
Doba dodání zboží k Vám:1-3 dny
Záruka:2 roky
Odběrná místa:Praha, Brno

Čerpadla Oase Aqumax Dry jsou speciálně vyvinuta na provoz v suchých nezatopených šachtách. Čerpadla od firmy Oase ostatních řad umožňují taktéž instalaci, ale toto čerpadlo je pro tento způsob užití speciálně vyvinuto a navrženo. Kvalitní čerpadla pro zapojení nasucho, možnost ukotvení pomocí podstavce připojeného k tělu čerpadla.

čerpadlo nedokáže samo od sebe nasát vodu, je nezbytné rotor před zapojením zavodnit a čerpadlo musí být umístěno pod úrovní vodní hladiny Kvalitní výrobek, filtrační a potůčkové čerpadlo s tichým chodem speciálně pro postavení mimo vodu. Pojistka proti přetížení zabezpečená termopojistkou. Elektrické součásti jsou celkově zalité do umělé pryskyřice.

Součástí dodávky jsou hadicové trny 3/4 - 1 1/2" plus spony

Technické parametry

  • Velikost 210 x 150 x 170 mm
  • Výkon 13.500 l/hod
  • Výtlak 5 m
  • Příkon 230 W
  • Připojení sání/výtlak vnější závit 1 1/2″
  • Kabel 10 m
  • Váha 4,7 kg
Výrobce:Oase
Velikost:210 x 150 x 170 mm
Balení:kartón
Balení obsahuje:čerpadlo, hadicové trny
Čerpadlové zapojení:na sucho
Dostupnost:skladem
Napojení:vnější závit 1 1/2″
Použití:okrasná, koupací a KOI jezírka
Průtok:13.500 l/hod
Příkon:230 W
Výkon:5 m
Záruka:5 let

Základem krásného a čistého jezírka je kvalitní filtrace, UV lampa a čerpadlo, které zajišťuje nepřetržitou cirkulaci vody, podle způsobu užití se dělí na filtrační jezírkové čerpadla pro pohon filtrace, kaskád či potůčků a fontánová jezírková čerpadla která vytváří ve Vašem jezírku krásné vodní efekty.

Filtrační jezírková čerpadla

S výběrem jezírkového čerpadla, které se napojuje na filtraci, není dobré se unáhlit. Je třeba si uvědomit, že musíme vybrat opravdu kvalitní čerpadlo které zvládne přečerpat i velké nečistoty aniž by se ucpalo a spotřebuje při tom co nejméně elektrické energie vzhledem k nepřetržitému provozu!!

Výkon jezírkového čerpadla

Jak velký by měl být průtok čerpadla, nám udává zvolená filtrace. Výška, do které potřebujeme čerpat vodu, se nazývá výtlak. Hodnoty výtlaku by měly být uvedeny u každého čerpadla. Výkon čerpadla se při vyšším výtlaku snižuje, proto je dobré si vždy nechávat rezervu. Výkon se bere dle křivky daného výrobce, počítá se převýšení nad hladinu, jestliže si dáme výšku H (převýšení nad hladinou) které máme mezi jezírkem a filtrací, jdeme po vodorovné přímce a hledáme náš průtok na ose X, spojnice určí nejbližší typ čerpadla, dobré je i tak výkon o cca 1,3 naddimenzovat kvůli ztrátám v potrubí.

Typy jezírkových čerpadel

- Tlaková jezírková čerpadla

- vynikají svým vysokým výkonem a výtlakem, umožňují proudění vody k výše položené filtraci, obvykle zvládnou převýšení 3-5,5m, nejpoužívanější na našich realizacích díky vysoké kvalitě a dobrému poměru cena/výkon jsou čerpadla firem Jebao AMP, Aquaking FTP a Oase Aquamax eco

- Úsporná čerpadla

- extrémně úsporné čerpadla určené především pro gravitační systémy, obvykle zvládnou pouze malé převýšení (vytlačí vodu do malé výšky nad jezírko jen cca 1-1,5m), nejznámější jsou čerpadla Oase gravity eco (dříve Oase optimax) a Oase Aquamax eco

- Duální čerpadla

- jsou shodná s tlakovými čerpadly, sají jednak přes koš čerpadla ale mají možnost připojit k čerpadlu na druhý vstup skimmer či sací koš, výhodou je že se dá regulovat sání přes koš čerpadla a druhý vývod

trubková čerpadla

- zvládnou přečerpat veliké množství vody

bazénová čerpadla

- použití v jezírkách určených jen na koupání, vysoce výkonné čerpadlo, bezpečné pro koupání

Čerpadla uvádějí do pohybu vodu v jezírku a zajišťují tak potřebný přívod kyslíku. U kvalitních a spolehlivých čerpadel je samozřejmostí pojistka proti přehřátí. Čerpadlo musí být schopné přečerpávat vodu s drobnými nečistotami, odpady z ryb či části odumřelých zbytků rostlin. U čerpadel také zjišťujeme to, jestli je možné napojit je na hadice o různých velikostech nebo jestli jsou určena pro suchý i mokrý provoz.

čerpadla s fontánou

- vytváří krásné vodní efekty, ve srovnání s ostatními čerpadly mají nižší výkon

Vítejte u OASE Living Water. Koupě tohoto výrobku AquaMax Dry 6000, 8000, 14000, 16000 byla dobrou volbou. Ještě před prvním použitím tohoto zařízení si pečlivě pročtěte návod k použití a dobře se s vaším novým zařízením seznamte. Veškeré práce na tomto a s tímto přístrojem mohou být prováděny jen podle přiloženého návodu. Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny pro správné a bezpečné používání.

Použití v souladu s určeným účelem

AquaMax Dry 6000, 8000, 14000, 16000, dále nazývaný "přístroj" a všechny ostatní součásti z rozsahu dodávky se smějí používat výhradně následovně: − Speciálně pro suchou instalaci. − Pro čerpání normální rybniční vody pro filtr, vodopád a potoky. − Provoz při dodržení technických údajů. Pro přístroj platí následující omezení: − Nepoužívat ve vodách určených pro plavání. − Nikdy nečerpejte jiné kapaliny než vodu. − Nikdy neprovozujte bez průtoku vody. − Nepoužívat pro komerční nebo průmyslové účely. − Nepoužívat ve spojení s chemikáliemi, potravinami, lehce zápalnými nebo výbušnými látkami. − Nenapojujte na domácí zásobování vodou.

Bezpečnostní pokyny

Tento přístroj může být zdrojem nebezpečí pro osoby a věcné hodnoty, pokud je používán nesprávně resp. v rozporu s určeným účelem nebo pokud nejsou dodržovány bezpečnostní předpisy. Tento přístroj nesmí být používaný dětmi do 8 let a kromě toho i osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nestatkem zkušeností a vědomostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o bezpečném používání přístroje a mohou z tohoto důvodu vzniknout nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Nebezpečí vznikající kombinací vody a elektrické energie

− Kombinace vody a elektrické energie může při připojení v rozporu s předpisy nebo nesprávné manipulaci vést k usmrcení nebo těžkým poraněním. − Než sáhnete do vody, odpojte od napětí přístroje, které se nachází ve vodě.

Elektrická instalace podle předpisů

Elektrické instalace musí odpovídat národním ustanovením pro zřizovatele a smí je provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Za kvalifikovaného elektrikáře je považována osoba, která je na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností způsobilá a oprávněná provádět jí zadané práce. Práce odborníka zahrnuje také rozeznání možného nebezpečí a dodržování příslušných místních a národních norem, předpisů a ustanovení. S případnými otázkami a potížemi se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře. Připojení přístroje je povoleno pouze tehdy, shodují-li se elektrické údaje přístroje s proudovým napájením. Údaje o přístroji se nachází na typovém štítku přístroje, na obalu nebo v tomto návodu. Přístroj musí být zajištěn pomocí ochranného zařízení chybného proudu s reakčním proudem maximálně 30 mA. Prodlužovací vedení a elektrický rozvaděč (např. zásuvkový systém) musí být určeny k užití ve venkovním prostředí (odstřikující voda). Vedení pro připojení do sítě nesmějí mít menší průřez než gumové kabely se zkratkou H05RN-F. Prodlužovací vedení musí vyhovovat normě DIN VDE 0620. Chraňte zásuvkové spojení před vlhkostí. Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované v souladu s předpisy.

Bezpečný provoz

Při vadném elektrickém vedení nebo poškozeném krytu nesmí být přístroj provozován. Nenoste nebo netahejte přístroj za elektrické vedení! Pokládejte vedení tak, aby bylo chráněno před poškozením a dbejte na to, aby o ně nikdo nemohl zakopnout. Otevírejte kryt přístroje nebo příslušné díly jen tehdy, pokud jste k tomu vysloveně vyzvání v návodu. Provádějte na přístroji jenom práce, popsané v tomto návodu. Pokud nelze problémy odstranit, kontaktujte autorizovaný zákaznický servis nebo v případě pochybností výrobce. Používejte pro přístroj pouze originální náhradní díly a příslušenství. Nikdy neprovádějte technické změny na přístroji. Provozujte přístroj jen tehdy, nezdržují-li se ve vodě žádné osoby! Udržujte zásuvku a síťovou zástrčku suchou.

Instalace ponořené

Pozor! Nebezpečí zničení! Přístroj nesmí nasávat vzduch nebo běžet nasucho. Stupňovité hadicové hrdlo zkrátit podle průměru hadice a našroubovat na odtok. Přístroj instalovat patkami dolů a ve vodorovné poloze.

Instalace na suchu

Pozor! Nebezpečí zničení! Přístroj nesmí nasávat vzduch nebo běžet nasucho. Nepřipojovat přístroj na domovní vodovodní vedení. Obě stupňovitá hadicová pouzdra zkrátit podle průměrů hadic a našroubovat vždy jedno na přítok (vpředu) a jedno na odtok (nahoře). Přístroj instalovat patkami dolů a ve vodorovné poloze. Aby nedocházelo k nasávání vzduchu, musí přístroj a přívodní hadice ležet vždy minimálně 20 cm pod hladinou vody. Společnost OASE doporučuje pro optimální provoz použít na straně sání hadici 1½'' (38 mm) o délce max. 5 m. Postavte přístroj tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření (max. 40 ºC).